Dzisiejszego dnia potrzebowałem użyć serializacji XML dla klasy Dictionary. Bardzo się zdziwiłem gdy okazało się, że klasa ta nie wspiera tego rodzaju serializacji. Wydawałoby się, że zapis danych w formacie XML jest dzisiaj już standardem, ale okazuje się, że jednak nie wszędzie. Stosując podstawową zasadę programisty po co pisać coś co ktoś inny już napisał uruchomiłem Google i zacząłem szukać rozwiązania. Udało mi się znaleźć kilka przykładów rozwiązania tego problemu, ale każde z nich miało jakiś drobny błąd, który powodował, że słownik nie działał tak jak powinien.

Po chwili zabawy udało mi się uzyskać rozwiązanie, w którym na razie nie znalazłem jeszcze błędów. Poniżej zamieszczam kod, może komuś się przyda. Klasa SerializableDictionary serializuje obiekt Dictionary do formatu binarnego, jak i do XML.

using System;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Xml;
using System.Xml.Serialization;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;

namespace LicenseCommon
{
 [Serializable]
 public class SerializableDictionary<TKey, TVal> : Dictionary<TKey, TVal>, IXmlSerializable, ISerializable
 {
  #region Private Properties
  protected XmlSerializer ValueSerializer
  {
   get { return _valueSerializer ?? (_valueSerializer = new XmlSerializer(typeof(TVal))); }
  }

  private XmlSerializer KeySerializer
  {
   get { return _keySerializer ?? (_keySerializer = new XmlSerializer(typeof(TKey))); }
  }
  #endregion
  #region Private Members
  private XmlSerializer _keySerializer;
  private XmlSerializer _valueSerializer;
  #endregion

  #region Constructors
  public SerializableDictionary()
  {
  }

  public SerializableDictionary(IDictionary<TKey, TVal> dictionary) : base(dictionary)
  {
  }

  public SerializableDictionary(IEqualityComparer<TKey> comparer) : base(comparer)
  {
  }

  public SerializableDictionary(int capacity) : base(capacity)
  {
  }

  public SerializableDictionary(IDictionary<TKey, TVal> dictionary, IEqualityComparer<TKey> comparer) : base(dictionary, comparer)
  {
  }

  public SerializableDictionary(int capacity, IEqualityComparer<TKey> comparer) : base(capacity, comparer)
  {
  }

  #endregion
  #region ISerializable Members
  protected SerializableDictionary(SerializationInfo info, StreamingContext context)
  {
   int itemCount = info.GetInt32("itemsCount");
   for (int i = 0; i < itemCount; i++)
   {
    KeyValuePair<TKey, TVal> kvp = (KeyValuePair<TKey, TVal>)info.GetValue(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "Item{0}", i), typeof(KeyValuePair<TKey, TVal>));
    Add(kvp.Key, kvp.Value);
   }
  }

  void ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context)
  {
   info.AddValue("itemsCount", Count);
   int itemIdx = 0;
   foreach (KeyValuePair<TKey, TVal> kvp in this)
   {
    info.AddValue(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "Item{0}", itemIdx), kvp, typeof(KeyValuePair<TKey, TVal>));
    itemIdx++;
   }
  }
  #endregion

  #region IXmlSerializable Members
  void IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter writer)
  {
   foreach (KeyValuePair<TKey, TVal> kvp in this)
   {
    writer.WriteStartElement("item");
    writer.WriteStartElement("key");
    KeySerializer.Serialize(writer, kvp.Key);
    writer.WriteEndElement();
    writer.WriteStartElement("value");
    ValueSerializer.Serialize(writer, kvp.Value);
    writer.WriteEndElement();
    writer.WriteEndElement();
   }
  }

  void IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader reader)
  {
   if (reader.IsEmptyElement)
   {
    return;
   }
   // Move past container
   if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && !reader.Read())
   {
    throw new XmlException("Error in Deserialization of SerializableDictionary");
   }
   while (reader.NodeType != XmlNodeType.EndElement)
   {
    reader.ReadStartElement("item");
    reader.ReadStartElement("key");
    TKey key = (TKey)KeySerializer.Deserialize(reader);
    reader.ReadEndElement();
    reader.ReadStartElement("value");
    TVal value = (TVal)ValueSerializer.Deserialize(reader);
    reader.ReadEndElement();
    reader.ReadEndElement();
    Add(key, value);
    reader.MoveToContent();
   }
   // Move past container
   if (reader.NodeType == XmlNodeType.EndElement)
   {
    reader.ReadEndElement();
   }
   else
   {
    throw new XmlException("Error in Deserialization of SerializableDictionary");
   }
  }

  System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema()
  {
   return null;
  }
  #endregion
 }
}