Ostatnio przeglądając kod udało mi się znaleźć następujący fragment:

lock (this)
{
 // Do something
}

Do zsynchronizowania dostępu do współdzielonego zasobu używany jest obiekt, w którym występuje ten fragment kodu. Teoretycznie fragment ten jest poprawny. Co więcej w programie nie wystąpił żaden problem z zakleszczeniem.

Przeglądając literaturę możemy natrafić na następujące przykłady:

1. W O’Reilly Programming C# można spotkać następujący przykład użycia słowa kluczowego lock:

public void Incrementer()
{
 try
 {
  while (counter < 1000)
  {
   int temp;
   lock (this)
    {
     temp = counter;
     temp++;
     Thread.Sleep(1);
     counter = temp;
    }

    Console.WriteLine(“{0}. Incrementer: {1}”, Thread.CurrentThread.Name, temp);
  }
 }
}&#91;/code&#93;
<p style="text-align: justify;">Oprócz powyższego przykładu w książce nie ma dyskusji nad jego wadami i zaletami.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Andrew Troelsen w Pro C# 2008 and the .NET 3.5 Platform zaleca użycie <em>lock (this)</em> w przypadku metod prywatnych:</p>
[code lang="csharp"]private void SomePrivateMethod()
{
 lock (this)
 {
  // do something
 }
}

W obu przypadkach przemilczane jest zagrożenie, które niesie z sobą wykorzystanielock (this). Przeanalizujmy poniższy kod:

public class BadLock
{
 public void Compute()
 {
  Console.WriteLine("Compute - Start");
  lock (this)
  {
   Console.WriteLine("Compute - In Lock");
   Thread.Sleep(5000);
  }

  Console.WriteLine("Compute - Stop");
 }
}

Klasa BadLock posiada w sobie metodę Compute, które symuluje proces obliczania oraz używa do synchronizacji lock (this). W większości przypadków wykorzystanie tego kodu nie powinno spowodować problemów. Istnieje jednak scenariusz, w którym może dojść do zakleszczenia. W sytuacji, gdy stworzymy obiekt typu BadLock i użyjemy jego do zapewnienia synchronizacji, a następnie wykonamy jakąś metodę z klasy BadLock może dojść do zakleszczenia. Przykład takiego scenariusza przedstawia poniższy kod:

public static void BadLockTest()
{
 Console.WriteLine("Bad Lock test 1");
 BadLock badLock = new BadLock();
 new Thread(new ParameterizedThreadStart(BackgroundMethod)).Start(badLock);
 Thread.Sleep(500);
 badLock.Compute();
}

private static void BackgroundMethod(Object lockable)
{
 lock (lockable)
 {
  Console.Out.WriteLine("BackgroundMethod - Lock");
  Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
 }
}

Po uruchomieniu aplikacji otrzymamy następujący wynik:

Bad Lock test 1
BackgroundMethod - Lock
Compute – Start

Nie ważne jak długo będzie się czekać, dalsze komunikaty nie zostaną wyświetlone.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastąpienie konstrukcji:

lock (this)
{
 ...
}

następującą konstrukcją:

private object synchronizationObject = new Object();
...
lock (synchronizationObject)
{
 ...
}

Dopiero po zastosowaniu tej konstrukcji mamy pewność, że nikt nie popsuje stanu obiektu i nie doprowadzi do zakleszczenia. Po wprowadzeniu zmian obiekt BadLock będzie wyglądał następująco:

public class GoodLock
{
 private readonly Object synchronizationObject = new Object();

 public void Compute()
 {
  Console.WriteLine("Compute - Start");
  lock (synchronizationObject)
  {
   Console.WriteLine("Compute - In Lock");
   Thread.Sleep(5000);
  }

  Console.WriteLine("Compute - Stop");
 }
}

i otrzymamy poprawne wyniki:

Good Lock test 1
BackgroundMethod - Lock
Compute - Start
Compute - In Lock
Compute – Stop

Na koniec pozostaje jeszcze temat związany z metodą BackgroundMethod. Nie jestem zwolennikiem programowania defensywnego, ale w tym przypadku zamiast ustawiać lock na obiekcie, z którego korzystamy proponowałbym również stworzyć niezależny obiekt służący do synchronizacji.