Zgodnie z obietnicą zamieszczam skrypt, który pozwala na zamknięcie Zune i start programu WPConnect. U mnie skrypt ten zlokalizowany jest na pulpicie i uruchamiany jest po każdy podpięciu telefonu do komputera. Kod skryptu można znaleźć w dalszej części newsa.

@ECHO OFF
ECHO (c) Michal Jankowski 2012 http://www.jankowskimichal.pl

SET %errorlevel% = 0
SET /a counter = 0

taskkill /IM zune.exe
IF %errorlevel% NEQ 0 (
 GOTO End
)

ECHO Closing Zune...
PING 1.1.1.1 -n 1 -w 5000 > NUL

:ConnectToPhone

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == x86 (
 "%ProgramFiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.1\Tools\WPConnect\x86\WPConnect.exe"
) ELSE "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.1\Tools\WPConnect\x64\WPConnect.exe"

IF %errorlevel% == 0 (
 GOTO End
) ELSE (

 IF %counter% GEQ 2 (
  ECHO WPConnect can not be started...
  GOTO End
 )

 ECHO Retrying in 5 seconds...
 PING 1.1.1.1 -n 1 -w 5000 > NUL
 SET /a counter=counter+1

 GOTO ConnectToPhone
)

:End

I całość w pliku: