Konwertery – krótkie klasy i jednocześnie bardzo przydatne elementy, bez których bindowanie niektórych wartości w XAMLu byłoby bardzo kłopotliwe. Mają one zastosowanie w projektach typu Winodws Phone, Silverlight oraz WPF. Praktycznie w większości tego typu projektów mnożna od razu przekleić te najważniejsze. Dla mnie są to:

[list]

 • string / Uri -> BitmapImage
 • bool -> Visibility
 • Color -> SolidColorBrush
 • String + StringFormat

[/list]

W dalszej części wiadomości znajdziecie ich implementację…

BitmapImageConverter

public class BitmapImageConverter : IValueConverter
{
 public object Convert(object value, Type targetType,
            object parameter, CultureInfo culture)
 {
  string stringValue = value as string;
  if (stringValue != null)
  {
   return new BitmapImage(new Uri(stringValue, UriKind.RelativeOrAbsolute));
  }

  Uri uriValue = value as Uri;
  if (uriValue != null)
  {
   return new BitmapImage(uriValue);
  }

  throw new NotSupportedException();
 }

 public object ConvertBack(object value, Type targetType,
              object parameter, CultureInfo culture)
 {
  throw new NotSupportedException();
 }
}

BooleanToVisibilityConverter

public class BooleanToVisibilityConverter : IValueConverter
{
 public object Convert(object value, Type targetType, 
            object parameter, CultureInfo culture)
 {
  return value != null && (bool)value ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
 }

 public object ConvertBack(object value, Type targetType,
              object parameter, CultureInfo culture)
 {
  return ((Visibility)value) == Visibility.Visible;
 }
}

ColorToBrushConverter

public class ColorToBrushConverter : IValueConverter
{
 public object Convert(object value, Type targetType, 
            object parameter, CultureInfo culture)
 {
  if (value == null)
  {
   return new SolidColorBrush(Colors.Transparent);
  }

  if (value is Color)
  {
   return new SolidColorBrush((Color)value);
  }

  string stringValue = value as string;
  if (stringValue != null)
  {
   stringValue = stringValue.Replace("#", string.Empty);
   return new SolidColorBrush(Color.FromArgb(
    Byte.Parse(stringValue.Substring(0,2), NumberStyles.HexNumber),
    Byte.Parse(stringValue.Substring(2,2), NumberStyles.HexNumber),
    Byte.Parse(stringValue.Substring(4,2), NumberStyles.HexNumber),
    Byte.Parse(stringValue.Substring(6,2), NumberStyles.HexNumber)));
  }

  throw new NotSupportedException();
 }

 public object ConvertBack(object value, Type targetType, 
              object parameter, CultureInfo culture)
 {
  throw new NotSupportedException();
 }
}

StringFormatConverter

public class StringFormatConverter : IValueConverter
{
 public object Convert(object value, Type targetType, 
            object parameter, CultureInfo culture)
 {
  if (parameter == null && value == null)
  {
   return String.Empty;
  }

  return parameter == null ? value.ToString() 
    : String.Format(CultureInfo.CurrentCulture, parameter.ToString(), value);
 }

 public object ConvertBack(object value, Type targetType, 
              object parameter, CultureInfo culture)
 {
  throw new NotSupportedException();
 }
}