Parallel.For – wielowątkowość nigdy nie była tak łatwa

W ostatniej wersji C# pojawiła się możliwość zrównoleglenia obliczeń w bardzo prosty sposób. Pętlę: for (int n = 0; n  { Console.WriteLine(„Parallel – iteracja {0} wątek {1}”, i, Thread.CurrentThread.ManagedThreadId); }); […]